ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังวัตถุดิบ


รายละเอียดของงาน:

  1. ประสานงานการเบิกจ่ายวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อประจำวัน
  2. จัดทำรายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือประจำเดือน
  3. รับผิดชอบงานด้านคุมคลังสินค้าวัตถุดิบ
  4. จัดการตรวจรับสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ ให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  1. เพศชาย/ หญิง อายุ 20-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office: Word/ Excel ได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  6. มีทักษะความถูกต้องแม่นยำของเนื้องานอย่างมาก
    
เงินเดือน:แล้วแต่จะตกลงกัน
สวัสดิการ:ชุดยูนิฟอร์ม/ เบี้ยขยัน/ ตรวจสุขภาพประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
วิธีสมัคร:สมัครงานด้วยตนเอง/ ส่งจดหมายตามที่อยู่บริษัทฯ/ ส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ:หัวหน้าฝ่ายบุคคล
บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์. จำกัด
เลขที่ 33/1 หมู่ 1 ซอยวัดอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์. 02-813-9730-32                โทรสาร. 02-813-9736
โทรศัพท์. 02-468-5857, 02-468-0130  โทรสาร. 02-476-3259
www.phfoodsthailand.com
อีเมล: info@phfoodsthailand.com