ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี


รายละเอียดของงาน:

 1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ/ ภาษีขายประจำเดือน/ แบบ ภพ. 30
 2. จัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป และจัดทำยอดรายได้ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคาร
 4. รับผิดชอบทำรายงานเกี่ยวกับเงินสดและวางแผนการใช้เงินสดประจำเดือน
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. เพศหญิง อายุ 24-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์/ โปรแกรม Microsoft Office: Word/ Excel ได้เป็นอย่างดี
 5. มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 6. ซื่อสัตย์สุจริตต่อการงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
    
เงินเดือน:แล้วแต่จะตกลงกัน
สวัสดิการ:ชุดยูนิฟอร์ม/ เบี้ยขยัน/ ตรวจสุขภาพประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
วิธีสมัคร:สมัครงานด้วยตนเอง/ ส่งจดหมายตามที่อยู่บริษัทฯ/ ส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ:หัวหน้าฝ่ายบุคคล
บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์. จำกัด
เลขที่ 33/1 หมู่ 1 ซอยวัดอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์. 02-813-9730-32                โทรสาร. 02-813-9736
โทรศัพท์. 02-468-5857, 02-468-0130  โทรสาร. 02-476-3259
www.phfoodsthailand.com
อีเมล: info@phfoodsthailand.com